O NÁS


Florbalový klub - Športový klub Modra / ŠK Modra / Florbal Modra         Športový klub Modra vznikol v roku 2017 ako klub pre deti, kde môžu športovať  a rozvíjať svoje športové schopnosti.

Od roku 2018 sa venujeme prevažne florbalu a klub je registrovaný ako riadny člen  Slovenského florbalového zväzu SZFB. 

Jeho zameranie je všeobecne na rozvoj športu u detí a mládeže , ale zaoberá sa hlavne florbalom. 

Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Vajanského a v športovej hale pri ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre.

Od vzniku klubu sa nám  podarilo prilákať aj dievčatá , aby hrali vôbec nejaký šport od 6 až 16 rokov . 

       Spolu so ZŠ v Modre spolu organizujeme rôzne turnaje pre dievčatá a chlapcov na ktorých sa umiestňujú na popredných priečkach. Takisto sa zúčastňujeme rôznych turnajov u nás, ale aj v zahraničí.

       V sezóne 2018/2019 sme mali  zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige , kde skončili na 4.mieste. 

       V  sezóne 2019/2020 sme mali tiež zastúpenie v kategórii staršie žiačky v Západoslovenskej lige .

V sezóne 2020/21 sme mali zastúpenie aj  v kategóriách staršia prípravka 2x , mladší žiaci , starší žiaci , staršie žiačky , dorastenky. 

Máme vyškolených trénerov a rozhodcov.

        Dievčatá a chlapci  sa zúčastňujú širších reprezentačných výberov. 


 Klub navštevujú aj deti z okolitých obcí a Pezinka.


T.č. navštevuje tréningy nášho klubu vyše 140 detí do 16 rokov.


Do sezóny 2023/2024 sme prihlásili kategórie : 

 1. staršia prípravka 2x
 2. mladší žiaci 2x
 3. starší žiaci  
 4. dievčatá U 15 ( celoštátna liga dievčat)
 5. dorastenky
 6. juniorky
 7. ženy

Rozhovor v Modranskom rádiu o vzniku klubu  a našich plánoch. Rozhovor v Rádiu Modra bol zrealizovaný a odvysielaný za podpory spoločnosti Golemtech a modranských zvestí .

    

Naša vízia

Od začiatku založenia nášho klubu sa ho snažíme vybudovať na pevných základoch, čestnosti, dôveryhodnosti, zaújímavosti a komunikácii. 

Našou hlavnou víziou je vybudovať klub na špičkovej úrovni . Hrať florbal vo všetkých kategóriach. Prilákať čo najviac dievčat . Dosahovať pravidelné výsledky vo všetkých kategóriách . Aktívne oslovovať sponzorov a spolupracovať s nimi . Zapájať sa do projektov rôznych štátnych inštitúcií . Aktívne spolupracovať so základnými školami a škôlkami.

Ďalšou našou víziou je učiť deti už v škôlkach - robiť zápasy /derby/ medzi škôlkami a takisto organizovať školské turnaje /chlapci-chlapci , dievčatá-dievčatá , mix dievčatá a chlapci/ , špeciálna olympiáda/ .


 • pokračovať v našej začatej práci
 • rozširovať náš tím trénerov a vedúcich družstiev
 • rozširovať si naše vedomosti - zvyšovať si kvalifikáciu 
 • správať sa k deťom tak , aby sa na tréningy tešili a nechceli ísť domov :) 
 • spolupracovať s rodičmi a pomôcť im vychovávať ich deti a naučiť ich pracovať v kolektíve
 • zúčastňovať sa množstva zápasov a turnajov 
 • stále sa vo všetkom zlepšovať
 • byť féroví k súperom a rozhodcom
 • nezaspať .....

Kódex správania sa členov ŠK Modra

Predsedníctvo a trénerská rada Športového klubu ŠK Florbal Modra (ďalej iba ŠK Modra) sa uzniesli na vydaní tohto Kódexu správania ŠK Modra (ďalej iba "Kódex").

Kódex je platný pre všetkých hráčov, trénerov a rodičov, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na činnostiach spojených s ŠK Modra.

ŠK Modra si stanovil za svoj cieľ privádzať deti a mládež k športovaniu a dosahovanie športových úspechov. Okrem toho sa však klub zaväzuje byť príkladom pre správanie, vystupovanie a konanie v duchu "fair-play" pre všetkých zverencov klubu.

Na základe týchto princípov je potrebné, aby všetci účastníci dodržiavali a správali sa podľa tohto Kódexu. Klub zároveň bude vyžadovať dodržiavanie pravidiel uvedených v kódexe.

Pri porušení kódexu má klub právo rozhodnúť o vyvodení dôsledkov a konať v duchu fair-play a vo všeobecnom záujme klubu. O spôsobe a výške trestu rozhoduje bez výhrady klub. Svoje rozhodnutie klub oznámi dotknutej osobe vždy písomne.

Všetci hráči, tréneri aj rodičia:

 • Reprezentujeme klub ŠK Florbal Modra.
 1. Rešpektujeme sa navzájom medzi sebou.
 2. Všetci sme vzájomne partnermi a spoločne vychovávame naše deti a mládež.
 3. Rešpektujeme súpera, rozhodcov a fanúšikov ostatných tímov.
 4. Navzájom medzi sebou komunikujeme otvorene, slušne, konštruktívne a bez zbytočných emócií.
 5. Spoločne budujeme cestu, ktorá vedie k dosiahnutiu spoločného cieľa.

Hráči:

 • Sú hrdými členmi klubu ŠK Modra.
 • Hrajú a správajú sa v duchu "fair-play".
 • Zdieľajú ciele klubu, reprezentujú a šíria dobré meno klubu.
 • Vždy držia spolu a navzájom sa rešpektujú.
 • Hráči všetkých kategórií sú jeden TÍM.
 • Rešpektujú trénerov, rodičov a fanúšikov.
 • Na tréningy chodia vždy s predstihom, tak aby na začiatku tréningu boli prezlečení a mali uložené mantinely.
 • Svoju neprítomnosť na tréningu vždy riadne a vopred oznámia a odôvodnia trénerovi.
 • Na tréningoch a zápasoch nevyrušujú, sú pozorní a plnia pokyny trénerov.
 • Starajú sa o čistotu a stav klubovej výstroje.
 • Dodržiavajú správnu životosprávu, predovšetkým pred tréningami a zápasmi.
 • Na zápasy a turnaje chodia v klubovom oblečení.
 • Nikdy sa nesprávajú hrubo a nepoužívajú vulgárne výrazy.

14. Nezúčastňujú sa bez povolenia klubu na akýchkoľvek zápasoch alebo turnajoch v drese iného klubu, vrátane neoficiálnych.

Tréneri:

 • Sú vzorom pre všetkých hráčov.
 • Vedú hráčov k lepším športovým výkonom a k slušnému správaniu.
 • Zvyšujú svoje odborné vzdelávanie v športovej oblasti, zúčastňujú sa školení.
 • Komunikujú s rodičmi hráčov ohľadne tréningov, zápasov a správania sa.
 • V komunikácii nepoužívajú vulgárne výrazy.
 • Podporujú kreativitu, radosť a vášeň z hry u všetkých hráčov.
 • Budujú tím a tímového ducha.
 • Spolupracujú s trénermi a zástupcami iných klubov.
 • Zodpovedajú a rozhodujú bez výhrady o taktike zápasu, striedaniach a zložení formácií.
 • Pristupujú ku všetkým hráčom individuálne a spravodlivo.
 • Prichádzajú na tréningy pripravení a včas.
 • Budujú v hráčoch sebadôveru a zdravú športovú bojovnosť.
 • Vedú hráčov k zdravému životnému štýlu.
 • Vždy včas informujú hráčov a rodičov o zmenách a dianí v klube.

Rodičia:

 • Podporujú svoje deti, ostatných hráčov a trénerov.
 • Plne rešpektujú rozhodnutia vedenia klubu a trénerov.
 • Tréningov sa zúčastňujú len s povolením trénera.
 • Nezasahujú do štruktúry a priebehu tréningového procesu.
 • Na zápasoch slušne a hlasno povzbudzujú.
 • Nepoužívajú vulgárne a hanlivé výrazy, nevykrikujú na trénerov, rozhodcov a hráčov súpera.
 • Rešpektujú súpera, ich hráčov a trénerov.
 • Nezasahujú ani slovne ani gestikuláciou do priebehu tréningov alebo zápasov.
 • Dbajú na zdravú životosprávu svojho dieťaťa a vedú ho k slušnosti a rešpektu.
 1. Budujú dlhodobý a zdravý športový vývoj dieťaťa.
 2. Nezasahujú do odborných záležitostí klubu a neuprednostňujú svoje dieťa.
 3. Nekomunikujú s trénermi ani zástupcami iných klubov, okrem bežnej zdvorilostnej komunikácie.
 4. V prípade akýchkoľvek výhrad komunikujú najprv s trénerom alebo predsedom klubu.
 5. Nevystupujú na verejnosti v mene klubu, nevydávajú svoje názory za názory klubu.
 6. Žiadnym spôsobom nezasahujú, nekomentujú a s trénermi neriešia taktiku, zostavy a priebeh zápasov.
 7. Počas zápasu ani cez prestávky nevstupujú do priestorov hráčskej lavice.
 8. Vždy žiadajú trénerov, príp. predsedu klubu o súhlas s uvoľnením hráča zúčastniť sa tréningu alebo zápasu iného klubu a rešpektujú ich rozhodnutie.

Všetci spoločne vystupujeme ako jeden klub, ako jeden tím J


FINANČNÝM GARANTOM KLUBU JE    Hol-Stav Modra - www.holstav.sk